กรมการขนส่งทางบก เข้มข้น!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ พร้อมควบคุมกำกับพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2559  โดยให้จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางของประชาชน ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ และจุดตรวจความพร้อมบนถนนสายหลัก/สายรอง โดยดำเนินการตรวจการมีใบอนุญาตผู้ประจำรถ, ตรวจสารเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ 100 เปอร์เซ็นต์, สมุดผู้ประจำรถเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานเมื่อขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เป็นต้น ส่วนความปลอดภัยด้านตัวรถ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคู่กับการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลัก เข้า–ออก กรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาค พร้อมติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกจำนวน 68,650 คัน(ข้อมูลวันที่ 14 กรกฎาคม 2559) ที่ติดตั้ง GPS ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางตลอดช่วงเทศกาล และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงโทษหรือปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ต่อไปในอนาคต 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจส่งผลให้สภาพถนนและสภาพจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบรถและกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถ ทั้งนี้  กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ตรวจสอบการติดตั้งเข็มขัด ความพร้อมของรถและคนขับ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด จะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดในสถานหนัก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี ซึ่งอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย พร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยประจำสถานีขนส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบนทางและในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และกวดขันผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง  หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามทำการออก        เดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย รถโดยสารสาธารณะขับเร็ว เกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ณ กรมการขนส่งทางบก สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Post on 14 July 2016

LINKS
ABOUT US

ADVANCE TRACKING LTD., PART.

1015/63 แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน ชายทะเล

กรุงเทพ 10150

Bangkok, Thailand

Tel: 088-241-2180

Email: advance@advancetracking.co.th

Line ID: gpsadvancetracking

SOCIAL
  • Facebook Social Icon
  • images
  • Instagram-v051916_200
  • YouTube Social  Icon

© 2016 by Advance Tracking Ltd., Part. All Right Reserve.