กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสอบและจับกุมรถสาธารณะกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เฉพาะเดือนมิถุนายน 2559 พบรถสาธารณะกระทำความผิดรวม 1,601 ราย เพิ่มความเข้มข้น!!! มาตรการตรวจสอบจับกุมรถตู้โดยสารทั้งในกทม. และปริมณฑล รถแท็กซี่ที่สนามบินดอนเมือง กรณีความผิดทำลายภาพลักษณ์ประเทศร้ายแรง ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตรวจเข้มเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล เฉพาะเดือนมิถุนายน 2559 พบการกระทำความผิดรวม 1,601 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิด จำนวนรวม 1,006 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 407 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษีจำนวน 200 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 132 ราย การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 32 ราย เป็นต้น ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะ พบกระทำความผิด จำนวนรวม 491 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 193 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 80 ราย อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง จำนวน 58 ราย ความผิดเกี่ยวกับผู้ประจำรถ จำนวน 46 ราย เป็นต้น ในขณะที่รถจักรยานยนต์สาธารณะกระทำความผิด จำนวนรวม 104 ราย เป็นการฝ่าฝืนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำมารับจ้างส่งผู้โดยสาร จำนวน 84 ราย ส่วนความผิดอื่นๆ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 18 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษี จำนวน 1 ราย และขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 1 ราย       ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้าง     ความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติ     ผู้ขับรถสาธารณะ สำหรับตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำ หากยังพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถสาธารณะทุกประเภทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมการขนส่งทางบก บูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานทหาร ตำรวจ และฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการเข้มข้น ในส่วนของรถแท็กซี่ได้เพิ่มมาตรการกวดขันการให้บริการที่สนามบินดอนเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเช้า 07.00 – 09.00 น. และช่วงเย็น 16.30 – 20.00 น. ส่วนในต่างจังหวัดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองประจำท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลการให้บริการตามความเหมาะสมของพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด ในส่วนของรถตู้โดยสารได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และขยายพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะ รถตู้ป้ายดำที่กระทำผิดกฎหมาย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อควบคุมพฤติกรรมการให้บริการและความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบสอง ทั้งการจดทะเบียนรายใหม่เพิ่มในวินที่อยู่เดิม และเปิดให้มีการขอจัดตั้งวินใหม่เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคำขอ คาดว่าหลังจากดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบสองแล้วเสร็จ จะมีจำนวน  ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในระบบมากเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลประวัติผู้ขับขี่ทุกคน รถทุกคัน ทำให้ติดตามตัวได้ทันทีในกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์หรือกระทำผิดกฎหมาย หากพบปัญหาจาก     การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

Post on 17 July 2016

LINKS
ABOUT US

ADVANCE TRACKING LTD., PART.

1015/63 แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน ชายทะเล

กรุงเทพ 10150

Bangkok, Thailand

Tel: 088-241-2180

Email: advance@advancetracking.co.th

Line ID: gpsadvancetracking

SOCIAL
  • Facebook Social Icon
  • images
  • Instagram-v051916_200
  • YouTube Social  Icon

© 2016 by Advance Tracking Ltd., Part. All Right Reserve.